Види експертиз

1. Почеркознавча експертиза

2. ТЕД

2.2 Експертиза давності документа

3.3 Дослідження холодної зброї

4. Трасологічна

8. Матеріалів речовин та виробів

10.1 Інженерно-транспортна

10.5 Безпеки жизнєдіяльності

10.6 Будівельно-технічна

10.7 Земельно-технічна

10.8 Пожежно-технічна

10.10 Оціночно-будівельна

11. Економічна

12.1 Товарознавча

12.2 Автотоварознавча

14.1 Психологічна експертиза

Почеркознавча експертиза

Об’єктами почеркознавчої експертизи є підпис і почерк (у вигляді рукописних записів, як буквених так і цифрових).

Орієнтований перелік питань:
Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані?
Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?
Особою якої статі виконано рукописний текст?
До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту?

На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку – це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

Вільних зразків почерку повинно бути не менше ніж на 15 аркушах, підписів – не менше 15, експериментальних зразків почерку – не менше ніж на 10-15 аркушах, експериментальних зразків підписів – не менше 5-8 аркушів.

Технічна експертиза документів

Дослідження реквізитів документів

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
Установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту.
Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл.
Установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами.
Визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.
Установлення цілого за частинами документа.
Установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки.
Ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
Чи була замінена в документі фотокартка?
Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?
Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
Який зміст знебарвленого тексту?
Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?
Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?
Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?
Чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний час?
У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?
Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?
Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?
Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Чи намальовано бланк документа даною особою?
Чи вирізана печатка, відтиск якої є на даному документі, певною особою?
Чи певною особою надруковано наданий машинописний текст?

Експертиза друкарських форм

Основними завданнями експертизи друкарських форм є:
Установлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках.
Установлення належності літер певному комплекту шрифту.
Установлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці.
Установлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами.
Установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.

Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення даного документа?
Яким способом (з використанням набору друкарського шрифту, шляхом рисування тощо) виготовлена дана друкарська форма?
Чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надруковані дані документи (наводяться їх найменування)?
Чи відповідає даний цінний папір (акція, облігація, сертифікат, вексель тощо) за своїми характеристиками аналогічним цінним паперам, що виготовляються Держзнаком України (або вказати іншого виробника)?
Чи відповідає надана банкнота за своїми характеристиками аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України?
Чи є літери, знайдені в даної особи, частиною шрифтової каси (зазначаються гарнітура, кегль) даної друкарні?
Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено текст (зображення) у даному документі?
Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений наданий документ?
Чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для порівняльного дослідження?
Чи виготовлені надані документи на одному або різних принтерах (копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)?
Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?
Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?
Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої (якого) надані для порівняльного дослідження?
Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?
Чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ?

Розробка проекта Швидкий український хостинг