Види експертиз

1. Почеркознавча експертиза

2. ТЕД

3.3 Дослідження холодної зброї

4. Трасологічна

8. Матеріалів речовин та виробів

10.1 Інженерно-транспортна

10.5 Безпеки жизнєдіяльності

10.6 Будівельно-технічна

10.7 Земельно-технічна

10.8 Пожежно-технічна

10.10 Оціночно-будівельна

11. Економічна

12.1 Товарознавча

12.2 Автотоварознавча

Почеркознавча експертиза

Об’єктами почеркознавчої експертизи є підпис і почерк (у вигляді рукописних записів, як буквених так і цифрових).

Орієнтований перелік питань:
Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?
Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?
Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?
Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичайному стані?
Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?
Особою якої статі виконано рукописний текст?
До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту?

На почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями).
Для проведення почеркознавчої експертизи (або експертного дослідження) необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до дати складання досліджуваного документа; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до виникнення справи, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після виникнення справи, але не в зв'язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку – це такі, що виконані безпосередньо для проведення експертизи (або експертного дослідження).

В якості вільних зразків можуть бути надані тексти, підписи, що належать до службової переписки, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, договорах, заявах про видачу паспорта, платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах, анкетах, щотижневиках, блокнотах та інших документах.

Вільних зразків почерку повинно бути не менше ніж на 15 аркушах, підписів – не менше 15, експериментальних зразків почерку – не менше ніж на 10-15 аркушах, експериментальних зразків підписів – не менше 5-8 аркушів.

Технічна експертиза документів

Дослідження реквізитів документів

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:
Установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту.
Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
Виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл.
Установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами.
Визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються.
Установлення цілого за частинами документа.
Установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп'ютерної техніки.
Ідентифікація особи, яка надрукувала машинописний текст, виготовила зображення відтиску печатки за особливостями навичок виконавця.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?
Чи була замінена в документі фотокартка?
Чи замінювались у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці тощо) аркуші?
Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?
Який зміст знебарвленого тексту?
Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?
Чи є на документі (аркуші паперу) удавлені штрихи, утворені писальним приладом (знакодрукувальним пристроєм тощо)? Якщо є, то який зміст тексту, що утворений удавленими штрихами?
Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?
Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?
Яким чином виконаний підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові), текст документа (за допомогою технічних засобів чи писальним приладом)?
Чи виконані записи писальним приладом (кульковою ручкою, ручкою з пером, олівцем тощо), наданим на дослідження?
Чи виготовлені (виконані) дані документи (фрагменти документа) у різний час?
У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки тощо)?
Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?
Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?
Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Чи намальовано бланк документа даною особою?
Чи вирізана печатка, відтиск якої є на даному документі, певною особою?
Чи певною особою надруковано наданий машинописний текст?

Експертиза друкарських форм

Основними завданнями експертизи друкарських форм є:
Установлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і відображення їх у відбитках.
Установлення належності літер певному комплекту шрифту.
Установлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці.
Установлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами.
Установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа.

Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Який (які) спосіб (способи) поліграфічного друку використано під час виготовлення даного документа?
Яким способом (з використанням набору друкарського шрифту, шляхом рисування тощо) виготовлена дана друкарська форма?
Чи з одного набору (одного стереотипу, одним кліше) надруковані дані документи (наводяться їх найменування)?
Чи відповідає даний цінний папір (акція, облігація, сертифікат, вексель тощо) за своїми характеристиками аналогічним цінним паперам, що виготовляються Держзнаком України (або вказати іншого виробника)?
Чи відповідає надана банкнота за своїми характеристиками аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України?
Чи є літери, знайдені в даної особи, частиною шрифтової каси (зазначаються гарнітура, кегль) даної друкарні?
Яким друкарським засобом (тип, марка, модель) виготовлено текст (зображення) у даному документі?
Який тип принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), на якому виготовлений наданий документ?
Чи виготовлено наданий документ за допомогою принтера (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою), зразки друку якого надані для порівняльного дослідження?
Чи виготовлені надані документи на одному або різних принтерах (копіювальних апаратах, багатофункціональних пристроях)?
Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле)?
Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?
Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої (якого) надані для порівняльного дослідження?
Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?
Чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ?

Дослідження холодної зброї

Основними завданнями дослідження холодної зброї є:

установлення належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, рублячої, ударно-роздробляючої дії;
способу їх виготовлення, визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового виробництва) холодної зброї або конструктивно подібного до неї виробу тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи є даний предмет холодною зброєю?
Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить?
Яким способом виготовлено предмет, вилучений у підозрюваного?
До якого зразка належить наданий штик (кортик, шабля тощо)?
Чи є даний предмет заготовкою холодної зброї?

Трасологічна експертиза

Основними завданнями трасологічної експертизи є:

ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально визначених об'єктів за матеріально фіксованими слідами — відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об'єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо).

Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей слідоутворювальних об'єктів.

Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об'єктів.

Витяг з науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень:

5.2. Для вирішення ідентифікаційних завдань експерту необхідно надати: предмети зі слідами, а якщо вилучити їх неможливо, то копії слідів (зліпки, фотознімки); об'єкти, якими, за припущенням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), могли бути залишені ці сліди; дані про час виявлення слідів, умови, у яких були об'єкти зі слідами до їх направлення на експертизу.
Якщо експертові надсилається копія сліду на дактилоплівці або інша копія сліду, необхідно надати схему його розміщення на поверхні предмета (місцевості).

5.3. Об'єкти дослідження направляються в упаковці, яка забезпечує їх збереження. Речові докази і порівняльні зразки упаковуються окремо.
Поверхня предмета, на якому є сліди, що легко пошкоджуються, наприклад сліди рук, різного роду нашарування тощо, не повинна контактувати з матеріалом упаковки.
Порівняльні зразки позначаються індивідуальними позначками і посвідчуються підписом органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). Рекомендації, що стосуються підготовки порівняльних зразків за підвидами трасологічної експертизи, викладені у відповідних частинах цього розділу.

5.4. Розрізняються такі основні підвиди трасологічної експертизи: експертиза слідів рук людини; експертиза слідів ніг людини, її взуття, шкарпеток, панчіх; експертиза слідів рукавичок, одягу людини, слідів пошкоджень на об'єктах, слідів нашарувань на об'єктах; експертиза слідів ніг (лап) тварини; експертиза знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами, експертиза слідів знаряддя та інструментів; експертиза слідів транспортних засобів; експертиза замикальних та контрольних засобів; експертиза слідів поділу цілого на частини; експертиза рельєфних знаків на металі, пластмасі та інших матеріалах; експертиза вузлів та петель.

Не виключається можливість проведення трасологічної експертизи за слідами інших слідоутворювальних об'єктів, зокрема зубів (інших частин тіла людини або тварини), різного роду предметів масового виробництва тощо. З приводу можливостей експертиз і підготовки матеріалів для їх проведення слід отримувати консультації від експерта (спеціаліста).

Експертиза слідів рук (дактилоскопічна експертиза)

Основним завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи за слідами її рук, які залишені на місці події. Якщо версія про особу, що залишила слід, ще не висунута, а також якщо слідчий вважає за потрібне встановити, чи є на предметах обстановки місця події невидимі або слабовидимі сліди, перед експертом може постати питання про наявність такого роду слідів і їх придатність для ідентифікації особи.

Експертиза слідів рук вирішує і ряд неідентифікаційних завдань, пов'язаних з визначенням механізму слідоутворення, особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими іншими характеристиками слідоутворювального об'єкта.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи є на об'єкті сліди рук?
Чи придатні дані сліди для ідентифікації особи?
Чи залишені сліди рук конкретною (однією) особою?
Чи залишені однією особою сліди рук, вилучені в різних місцях?
Чи є на даному предметі сліди рук і якщо так, то чи придатні вони для ідентифікації?
Якою рукою і якими пальцями руки залишено сліди?
Які особливості мають руки людини, що залишила сліди (відсутність пальців, наявність шрамів тощо)?
Якими ділянками поверхні долоні залишено сліди?
У результаті якої дії залишено слід (захват, торкання тощо)?
Чи були сліди до вилучення на поверхні конкретного об'єкта?
Чи є ознаки перенесення вилучених слідів з однієї поверхні на іншу?

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
(витяг з науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень)

6.3. Об'єктами дослідження з метою ідентифікації особи за папілярними лініями рук є сліди пальців та (або) долонь.
Речові докази, на яких знайдено сліди рук або припускається їх наявність, мають надсилатися експерту в якомога коротші строки.
Експертиза може бути проведена також шляхом дослідження копії сліду на слідокопіювальній плівці, зліпка об'ємного сліду або масштабного фотознімка сліду.

6.4. Як порівняльні зразки надаються експериментальні відбитки нігтьових фаланг пальців або відбитки долонь осіб, які підлягають перевірці.
До кола осіб, що перевіряються, слід включати і тих, що не причетні до скоєння злочину, якщо вони могли залишити сліди на місці події, наприклад мешканців квартири, в якій скоєно крадіжку. Установлення того факту, що слід залишила саме ця особа, виключить пошук нових підозрюваних і призначення зайвих експертиз.
Якщо в процесі слідчого огляду не було встановлено, якою частиною руки залишено слід, експерту направляються експериментальні відбитки всіх трьох фаланг пальців рук, а також відбитки долонь. Коли є дані, які вказують на те, що слід залишено крайньою верхньою ділянкою нігтьової фаланги, крім відбитків нігтьових фаланг, додатково відбираються відбитки цих ділянок.

6.5. Якщо мається на увазі, що сліди рук після проведення дактилоскопічної експертизи будуть направлені на судово-медичну експертизу (для встановлення групи крові тощо), про це слід зазначити в документі про призначення дактилоскопічної експертизи (залучення експерта), що дасть змогу уникнути застосування методів, які виключають надалі проведення судово-медичного дослідження об'єкта.

Експертиза слідів злому, інструментів, виробів масового виробництва

Основним завданням експертизи є:
установлення конкретного екземпляра або виду (характерних особливостей) знаряддя, інструмента, агрегату за слідами його дії;
установлення механізму (способу) злому (іншої дії), напрямку, в якому проводився злом перешкоди (з внутрішнього або зовнішнього боку), типу (виду) виробу, що залишив слід, способу його виготовлення тощо.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу дію (зрубано дерево, спиляно гілку, перекушено дріт тощо)?
Чи не залишено сліди злому, вилучені з різних місць подій, тим самим знаряддям?
Одним чи декількома знаряддями було вчинено злом?
Знаряддям якого виду вчинено злом?
З якого боку (внутрішнього чи зовнішнього) було вчинено злом перешкоди (стіни, вікна, ґрат тощо)?
Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування, розрубування, розпилювання, свердління тощо)?
Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання?
Чи виготовлений(і) даний виріб (дані вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі тощо)?
Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу?
Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?
Яким способом відкривались або закупорювались пляшки (інша тара)?
Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювались етикетки (контрольні марки)?
Чи переклеювалися етикетки (контрольні марки)?
Для дослідження, як правило, експерту надається(ються) предмет (предмети) зі слідами.
Як виняток, можуть бути надані зліпки з об'ємних об'єктів. Якщо об'єкт є громіздким (наприклад, прес), надаються його слідоутворювальні деталі. Вилучення частин об'єктів доцільно проводити за участю експерта-спеціаліста.

Якщо об'єктом дослідження є сліди свердління, розпилювання, роздроблення, експерту слід надавати також стружки, ошурки, тирсу, тріски, що знайдені на місці події, і вказати їх локалізацію відносно перешкоди чи іншого об'єкта. Якщо з обставин справи видно, що згадані частки можуть утворитися внаслідок дії не лише тих знарядь, які перевіряються, про це слід повідомити експерта.

На частинах предметів зі слідами необхідно позначити їх просторове положення (верх, низ, зовнішній або внутрішній бік тощо).
Якщо потрібно встановити напрямок зруйнування віконного скла, експерту надається рама із залишками уламків, а також усі уламки з місця події.
Якщо завданням експертизи є ідентифікація агрегату (штампа, прес-форми тощо), на якому виготовлено виріб масового виробництва, то експерту бажано надати, крім виробу, також і можливість оглянути агрегат, який ідентифікується.

Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) з'ясувати, чи не піддавався агрегат, який підлягає ідентифікації, ремонту або налагодженню, і при позитивній відповіді на це питання повідомити експерта, у чому полягав ремонт (налагодження), коли він проводився, які деталі замінювались. У цих випадках бажано надати вироби, виготовлені на даному агрегаті до його ремонту.

Експертиза замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів)

Об'єктами експертизи є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні пристрої (засоби).
Основними завданнями експертизи є встановлення факту і способу відмикання (злому) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, ідентифікація цих предметів, а для пломб, крім того, — ідентифікація пломбувальних лещат, факту переклеювання паперових контрольних засобів.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає несправність?
Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками, підібраними або підробленими ключами)?
У який спосіб відімкнений (зламаний) замок?
Чи одним способом відімкнені (зламані) надані замки?
У якому стані (замкненому, відімкненому) був замок у момент його пошкодження?
Чи можливо відімкнути даний контрольний замок без пошкодження контрольного вкладиша?
Чи можливо відімкнути даний замок за допомогою інструмента (предмета), що був вилучений у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Знаряддям якого виду зламано замок?
Чи зламано замок знаряддям, вилученим у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?
Чи відмикався замок за допомогою даного ключа (відмички)?
Чи є на ключі-оригіналі ознаки, характерні для виготовлення його копії або зліпка?
Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?
Чи одними пломбувальними лещатами були обтиснені пломби?
Чи розкривалась і обтискувалась повторно пломба після її обтиснення пломбувальними лещатами?
У який спосіб і за допомогою якого знаряддя була розкрита і повторно обтиснена пломба?
Чи можливо з даної пломби витягти матеріал, що використовувався при опломбуванні (дріт, шпагат, шнур), без порушення її цілісності?
Знаряддям якого виду розкривалась пломба?
Який зміст цифрових та буквених знаків на контактних поверхнях пломби?
Чи не розкривалась пломба наданим знаряддям?
Якщо об'єктом дослідження є замки, експерту, крім замків, направляються відмички й інші предмети, які могли використовуватися для відмикання або злому замка, а також усі ключі від цих замків.
Замки надаються на дослідження у тому стані, у якому вони знайдені на місці події та вилучені. Устромляти у замкову щілину будь-які предмети (у тому числі штатні ключі), а також проводити інші експерименти із замками до їх експертного дослідження забороняється.
Вилучення замків із сейфів та інших сховищ слід доручати експертові (спеціалістові).

Для вирішення питання про те, чи розкривалась пломба, експертові надаються сама пломба, пломбувальні лещата, якими її повинні були пломбувати, або експериментальні пломби, обтиснені цими лещатами.

Щоб забезпечити проведення експертних експериментів, слід надати експертові 10-15 необтиснених пломб, аналогічних тим, що досліджуються, а також зразки матеріалів (дріт, шпагат, шнур), які використовувались при опломбовуванні.

Експертиза цілого за частинами

Експертизою встановлюється, чи мають частини предмета (знайдені уламки, шматки, осколки тощо) спільну лінію (поверхню) розділення, тобто чи становили вони раніше одне ціле.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи становили знайдені частини єдине ціле (чи є осколки скла частинами розсіювача фар даного автомобіля, чи відколота дана тріска від певного поліна тощо)?
Яким способом відокремлено від предмета його частину?
Який механізм відокремлення від предмета його частини (частин)?
Чи становили складно-складове ціле конструктивні частини об'єкта?
До якого виду належить предмет, частина якого вилучена з місця події?
?На експертизу надаються всі знайдені частини, які, можливо, раніше складали один предмет.

Експертиза рельєфних знаків

Об'єктами досліджень цього виду можуть бути відновлені, спиляні (забиті), слабовидимі номери та інші рельєфні зображення на різного роду виробах. Експертизою встановлюються факт та спосіб змінення зображень.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи піддавався зміні номер на даному екземплярі зброї, агрегатах транспортного засобу тощо?
Яким був первісний номер на об'єкті дослідження?
Яким способом був знищений або змінений номер (знак) на даному об'єкті?
Чи були на даному об'єкті маркувальні позначення?
Чи піддавались зміні маркувальні позначення на даному об'єкті?
Чи виконане маркування об'єкта із застосуванням конкретних засобів?
Об'єкти, які підлягають дослідженню, не можна очищати від забруднень, фарби чи іржі.

Експертиза механічних пошкоджень одягу

Проведення даного підвиду трасологічної експертизи дає змогу вирішувати ідентифікаційні, діагностичні та ситуаційні завдання. У процесі дослідження встановлюються характер пошкоджень та механізм їх утворення, вирішуються питання, пов'язані з ідентифікацією (ототожненням) знаряддя за пошкодженнями, що є на даному одязі тощо. Окрему групу становлять питання, що пов'язані з установленням належності єдиному цілому частин одягу, що досліджується.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Чи є на одязі, що наданий для дослідження, пошкодження?
Який механізм утворення пошкоджень на одязі?
Чи є пошкодження на одязі розривом, розрізом, розрубом тощо?
Знаряддям (предметом) якого виду утворені пошкодження одягу?
Чи є сліди тертя, тиску, волочіння тощо на одязі, що наданий для дослідження?
Чи утворені пошкодження на одязі предметами, що надані для дослідження?
Чи належать одному цілому частини одягу, що надані для дослідження?
Дослідження пошкоджень одягу, пов'язаних з одночасним спричиненням тілесних ушкоджень людині, належить до компетенції судово-медичної експертизи.
Якщо стосовно одягу проводилися судово-хімічні, судово-біологічні, судово-медичні та інші експертизи, треба про це вказувати, а за необхідності надавати результати досліджень експерту.

Одяг, що надається для дослідження, повинен бути в сухому вигляді. Потрібно вказувати, чи піддавався одяг, що наданий для дослідження, після події пранню, ремонту, чищенню тощо.

Експертиза слідів транспортних засобів

Основними завданнями трасологічної експертизи слідів транспортних засобів є ідентифікація (ототожнення) конкретної одиниці транспортного засобу за частинами та слідами, що залишені його частинами; діагностика (установлення властивостей та стану об'єктів) та ситуаційні завдання (установлення механізму слідоутворення, механізму взаємодії транспортного засобу з іншими об'єктами).

Сліди транспортних засобів містять значний обсяг інформації, яка може бути використана для встановлення виду (типу), марки транспортного засобу, напрямку його руху тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Яким видом (типом, моделлю) та якими частинами транспортного засобу залишені сліди?
Чи залишені сліди даним транспортним засобом (його частинами)?
Яким колесом транспортного засобу залишені сліди (правим, лівим, переднім, заднім)?
Якою моделлю шини залишені сліди?
Чи піддавалася покришка шини транспортного засобу, слід якої виявлений на місці події та наданий для дослідження, відновлювальному ремонту?
Чи є на даному об'єкті (одязі потерпілого, огорожі дороги, дорожньому покритті тощо) сліди транспортного засобу?
Чи утворилися сліди на об'єкті в результаті його переїзду колесами транспортного засобу?
Яка послідовність утворення пошкоджень на транспортному засобі?
Який механізм утворення слідів на транспортному засобі?
Чи є знайдений предмет (його фрагмент) (уламки кронштейна, гайки, фрагменти фарного розсіювача або вітрового скла, фрагменти лакофарбового покриття) частиною наданого для дослідження транспортного засобу?
Який механізм утворення пошкоджень на вітровому склі транспортного засобу?
На який вид транспортного засобу був установлений розсіювач, уламки якого надані для дослідження?
Яка причина руйнування (механічний удар, термічний вплив, вибух тощо) скла, розсіювача?
Яке взаємне розташування транспортного засобу і пішохода у момент наїзду?
Чи мав місце факт контактної взаємодії транспортного засобу з іншим об'єктом (ділянкою місця події)?
Надані в переліку питання можуть вирішуватися під час проведення комплексного дослідження разом з іншими спеціалістами.

Розробка проекта Швидкий український хостинг